Select Page

De “inclusiviteit” van Jezus

Revive 4 juli 2023

“Inclusiviteit” is een trending woord in onze huidige maatschappij. Het betekent ervoor zorgen dat iedereen zich welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelt en iedereen accepteert zoals hij is. Het idee is dat liefde zal overwinnen en vrede in de wereld zal brengen. Als u echter niet inclusief bent, wordt u mogelijk beschuldigd van intolerantie.

Tekst: Jennifer Guetta

Jezus was heel inclusief. “Want zo lief heeft God de wereld gehad” (Johannes 3:16 HSV). Zijn genade is voor ALLE mensen, vooral voor degenen die verloren zijn, zonder hoop en voor degenen die diep gezondigd hebben. Jezus houdt van ieder mens op aarde. Maar ironisch genoeg worden veel christenen vervolgd omdat ze “niet-inclusief” zijn.

Waarom is dat?

Omdat de inclusiviteit van Jezus anders is dan de moderne betekenis ervan. Toen Hij op aarde was, openbaarde Jezus de waarheid over de realiteit waarin we leven. Hij liet ons zien dat er een onzichtbare wereld is – een geestenwereld – om ons heen die we niet kunnen zien. In de geestenwereld zijn er twee koninkrijken, het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van de duisternis en ze zijn in oorlog, niet in vrede. Toen we geboren werden, kwamen we in een oorlogsgebied terecht en hadden meteen een vijand: de duivel.  Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Efeziërs 6:12 HSV). Dit is onze realiteit, of we het nu leuk vinden of niet. Het grootste deel van onze moderne wereld beseft dit niet en ze proberen vrede te vinden zonder eerst de oorlog te winnen. Maar inclusief zijn zonder te erkennen dat we in een oorlog verwikkeld zijn, is gevaarlijk omdat het de vijand binnenlaat. Het is alsof je met open armen tegen de vijand zegt: “Kom maar langs”! Inclusiviteit zonder grenzen is dwaas, omdat de vijand de grenzen overschrijdt en territorium in ons leven opeist. Inclusiviteit kan alleen plaatsvinden als de vijand, die rondsluipt om ons te verslinden, eerst wordt verslagen.

Gods liefde voor iedereen

God was inclusief en wilde iedereen op aarde redden. Maar Hij wist dat er ook een vijand was. Hij zei dus NIET: “Laten we inclusief zijn en iedereen binnenlaten”. Hij wist dat als hij dat deed, de vijand zou komen om te doden, stelen en vernietigen. God wist dat om eeuwige vrede in deze wereld te laten heersen, eerst de vijand verslagen moest worden. God hield van alle mensen en maakte een plan dat “inclusief” was om iedereen te redden. Hij wist dat de vijand achter ons aan zat omdat we gezondigd hadden en de prijs voor de zonde was de dood (Romeinen 6:23). Dus gaf Hij zijn enige Zoon Jezus om voor ons te sterven, zodat wij konden leven en iedereen die in Hem geloofde, gered zou worden. Dat is ware liefde voor vrede. Jezus hield van de hele wereld en liet ons zien wat ware liefde is door Zijn leven voor ons te geven. Hij betaalde de prijs van onze zonde met Zijn eigen bloed en kocht onze vrijheid. Hij kwam niet om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden.

“Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

Johannes 3:17 HSV

De vijand werd voor altijd verslagen aan het kruis. Elke demon in de hel moest iedereen die in Jezus geloofde loslaten. Die vrijheid is vandaag voor iedereen beschikbaar en maakt echte vrede mogelijk (Lees hier hoe je die vrijheid kunt ontvangen).

Inclusiviteit in de kerk

Veel kerken zijn tegenwoordig zo inclusief, dat ze een zondige levensstijl hebben getolereerd. Men spreekt dan over de inclusiviteit van Jezus. Hun argument is vaak dat het bij Jezus Zelf allemaal om liefde ging en dat Hij bevriend was met zondaars. Maar eigenlijk, nadat Jezus de mensen had bevrijd, riep Hij hen om Hem te volgen en zich van hun zonden af te keren. “Volg Mij” betekende om hun oude leven achter zich te laten. Jezus redde Maria Magdalena de prostituee, die bezeten was door zeven demonen. Hij liet haar vrij en zij volgde Hem. Ze bleef niet in haar zonde en bleef prostituee. In plaats daarvan keerde ze zich af van haar zonde en werd volledig getransformeerd. Mattheüs de tollenaar, heeft zijn eigen volk verraden. Toen Jezus hem riep, liet hij zijn oude levensstijl achter zich en veranderde door de kracht van de Heilige Geest. Overal waar Jezus ging, riep Hij mensen uit de duisternis en redde hen.

Jezus zei tegen hen: ” Zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.” (Johannes 5:14 HSV). Jezus zei dit NIET om mensen slecht te laten voelen of om ze te veroordelen. Hij zei dit omdat Hij wist dat zonde de vijand toestemming zou geven om opnieuw aan te vallen. Jezus was zich ervan bewust dat er een vijand was, en Hij hield van de mensen, maar NIET van de zonde. Hij ging om met de zondaars om ze te redden en te transformeren, niet om ze in hun zonde te houden of om hun zonde in Zijn kerk te brengen.

Jezus redt nog steeds mensen. Ik ben het levende bewijs. In 2012 zondigde ik diep toen ik iemand in mijn leven toeliet die met hekserij te maken had. Hoewel ik het niet wist, begon hekserij me in te halen. Toen ik in mijn diepste uur was, riep ik naar Jezus om me te helpen, en Hij kwam en redde me en bevrijdde me. Niet omdat ik het verdiende of omdat ik goed deed, maar puur uit Zijn genade en liefde (Lees HIER het hele verhaal). Nadat ik gered was, riep de Heer mij om alle hekserij te verwijderen en ook om alle zonde te stoppen. Ik moest het verwijderen, anders zou het de vijand toestemming geven om mij weer aan te vallen. De Heer riep me om te stoppen met zondigen en mijn leven te reinigen. Niet omdat Hij me veroordeelde, maar omdat Hij van me hield en Hij wist dat door het tolereren van kwaad het erger zou hebben gemaakt.

Jezus hield inderdaad van de zondaars en was “inclusief”. Hij stierf voor iedereen en biedt iedereen redding. Dat is de inclusiviteit van Jezus. Maar Hij tolereerde de zonde NIET. Op veel plaatsen in de Schriften roept Hij ons op om ons te bekeren en ons van zonde af te keren. Hij zegt dit niet om ons te veroordelen, maar omdat Hij zo veel van ons houdt. Hij weet dat we in het geestenrijk niet “inclusief” kunnen zijn over zonde, omdat het de vijand toestemming geeft. Daar wil Jezus ons voor beschermen!

In het boek Openbaring lezen we ook dat Jezus helemaal niet tolerant is tegenover degenen die zonde tolereren en het in de kerk brengen. In Openbaring 2:18-29 spreekt Jezus hardvochtig tegen de kerk van Thyatira voor het tolereren van Izebel en seksuele immoraliteit. Het laat zien dat inclusiviteit niet betekent dat we alles moeten tolereren. Net als Jezus moeten ook wij een grens trekken en de mensen liefhebben, maar niet de zonde. Maar in de huidige samenleving kan dit betekenen dat je ervan wordt beschuldigd een racist of intolerant te zijn.

Echte inclusiviteit

Echte inclusiviteit is de liefde van Jezus, die zijn leven gaf voor iedereen, zodat we in vrijheid kunnen leven. Hij won als eerste de oorlog en gaf ons echte vrede. God roept alle mensen op om in Zijn Zoon te geloven, zodat de hele wereld zal worden gered. Hij roept ons op om ons te bekeren van onze zonden, en door het bloed van Jezus kunnen we vergeven worden en dicht bij God komen. Echte liefde zal inderdaad overwinnen. Jezus heeft ons laten zien wat ware liefde is, door zijn leven voor ons af te leggen.

Als je geraakt bent door het artikel en meer wilt weten over hoe je Jezus kunt volgen en je leven aan hem kunt geven, klik dan hier: https://awestruckbyglory.com/empower/prayers/prayer-accepting-jesus/

Meer artikelen in het Nederlands

Jennifer Guetta is een schrijver, spreker en Bijbelse archeoloog die een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had. Als je meer wilt weten over haar getuigenis kun je het boek lezen Awestruck by Glory/ Lichtinslag. Beschikbaar op bol.com en Amazon.com.

Ga voor meer informatie, nieuwsbrieven en links naar sociale media naar: www.awestruckbyglory.com en www.planthopeisrael.com