Select Page

Vijf redenen waarom een ​​archeoloog zegt dat de Bijbel het Woord van God is

Revive18 november 2022

De Bijbel is het krachtigste boek aller tijden. Het is Gods eigen Woord, brengt leven en wijst de weg naar verlossing. Maar helaas twijfelen mensen over de hele wereld aan de Bijbel vanwege de wetenschap en bijbelkritiek. Hier in Israël hebben archeologen lagen aarde opgegraven in de hoop de geheimen ervan te vinden. Twintig jaar lang bestudeerde ik de Bijbel rationeel door middel van theologie en archeologie en werd zelfs de area supervisor van de Megiddo-opgravingen (Armageddon). Ik stond midden in bijbelse discussies en veel mensen kwamen naar ons toe met vragen.

Tekst: Jennifer Guetta-Peersman

Als archeoloog wil ik je vandaag aanmoedigen en je 5 redenen geven waarom ik geloof dat de Bijbel het letterlijke Woord van God is.
1- Ontdekkingen in het Midden-Oosten

De eerste reden is dat er in het Midden-Oosten veel ontdekkingen zijn gedaan die de Bijbel bevestigen. Ik zal er slechts enkele noemen. De Dode Zee Rollen hebben aangetoond dat de tekst van de Bijbel duizenden jaren zorgvuldig bewaard is gebleven en het is verbazingwekkend hoe weinig er is veranderd! Archeologen hebben ook veel Bijbelse steden gevonden met paleizen, huizen en poorten uit het oude Israël en Juda, zoals Megiddo, Lachish, Shilo, Hazor en de Stad van David in Jeruzalem. Belangrijke ontdekkingen zijn de Tel Dan-stele met de naam van koning David erop, het altaar van Jozua en zelfs de zegelringen van de profeet Jesaja en koning Hizkia. Onlangs werd de naam van koning Hizkia ontdekt op een monumentale inscriptie in de Stad van David in Jeruzalem. Vorige maand verscheen er in Israël een publicatie die aantoont dat geomagnetisch onderzoek de waarheid van de Bijbel ondersteunt en dat de hele geografie en geschiedenis van het Midden-Oosten het Bijbelse landschap ondersteunt (zie links hieronder). Er zijn nog veel meer geweldige ontdekkingen! Maar zij alleen hielpen me niet dichter bij God te komen. De waarheid is dat de Bijbel niet voor mij tot leven kwam totdat de Heilige Geest het openbaarde.

2- Leeft en is actief

Ten tweede geloof ik dat de Bijbel het Woord van God is, omdat het in heden leeft en actief is. God spreekt door deze woorden om ons te onderwijzen, te waarschuwen, te redden en ons uit de duisternis te redden. Psalm 119:105 zegt: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Dit is precies wat ik ervoer toen ik gered werd. In 2012 raakte ik betrokken bij new age en kabbala en werd ik geconfronteerd met het geestenrijk. Drie maanden lang werd ik aangevallen door demonen en wist ik niet wat ik moest doen. Toen riep ik naar Jezus en begon in mijn oude Bijbel te lezen. De woorden lichtte bovennatuurlijk op en sprongen van de pagina en zeiden: “Volg mij“. Door de woorden herkende ik Jezus en Hij leidde mij uit de duisternis naar het licht. Jezus is het tot leven gekomen Woord (Johannes 1) en Hij spreekt door de Bijbel. Zijn woorden zijn levend en dringen door in onze ziel. Zoals geschreven staat in Hebreeën 4:12 “Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest van elkaar scheidt…” Op dat moment nam de Heilige Geest de woorden die het antwoord waren op mijn behoefte, en stopten Zijn leven erin en God sprak en toen ik Zijn woorden hoorde, begon het geloof in mij te groeien.

De Heilige Geest was letterlijk de schrijvers van de Bijbel binnengekomen. Het waren Zijn goddelijke woorden.”

Toen ik Jezus leerde kennen en het de geestelijke wereld begreep, begreep ik eindelijk hoe de Bijbel was geschreven. De Heilige Geest was letterlijk de schrijvers van de Bijbel binnengekomen. Het waren Zijn goddelijke woorden. Gods Geest schreef die woorden om elke generatie te bereiken en hen het verhaal van verlossing te vertellen. Ik realiseerde me dat het niet ging om het wie, het wanneer en het hoe, maar om het lezen van de Bijbel gevuld met de Geest van God, zodat Hij tot ons kan spreken en een relatie met ons kan hebben. Ja, ik had nog veel vragen, maar ik leerde op de Heer te vertrouwen, wetende dat Zijn Woord de waarheid is en dat Hij alle dingen op Zijn tijd zal openbaren.

3-Heeft letterlijk kracht

De derde reden waarom ik geloof dat de Bijbel het Woord van God is, is dat het letterlijk kracht heeft. De Bijbel is niet alleen een geschiedenisboek, maar ook een spiritueel boek over de onzichtbare en zichtbare rijken. Ik heb geleerd dat wanneer we Zijn Woord hardop uitspreken, het een zwaard door de dimensies is, een brug tussen twee werelden, die kan worden gebruikt om demonen uit te drijven, of die kan worden verkondigd als Gods beloften aan zijn kinderen.

Toen demonen me aanvielen, begon ik de Bijbel HARD OP te bidden en de demonen vluchtte. Ik bad specifiek Psalm 91 en de woorden van Jezus. Demonen hadden een hekel aan die woorden en terwijl ik ze hardop las, veranderde de atmosfeer letterlijk en kwam Gods licht binnen. Als archeoloog was ik geschokt dat het boek waar ik zoveel jaren onderzoek naar had gedaan, zo krachtig was! Ik heb geleerd dat wanneer de Bijbel hardop wordt uitgesproken, hij door de geestenwereld snijdt en de duisternis op de vlucht slaat (Efeziërs 6:17). In plaats van de Bijbel in twijfel te trekken, begon ik de waarheid ervan te verkondigen en hem te gebruiken om demonen uit te drijven.

Ik ontdekte ook dat dezelfde woorden gebruikt konden worden om de beloften van God uit te spreken. In plaats van de Bijbel te bekritiseren, begon ik de woorden van de Bijbel te bidden en Zijn Woord over mijn leven te uit te spreken. Dit betekende dat ik het eens was met Gods wil en bad dat het erg krachtig was. In Johannes 15 zegt Jezus: “Als je in Mij blijft en Mijn woorden in jou, vraag dan wat je wilt en het zal van jou zijn” (Johannes 15:7). Verblijven betekent in ons wonen en er dag en nacht op mediteren; het zo goed weten dat ons onderbewustzijn het in onze slaap kan reciteren. Toen Zijn Woord in mijn hart woonde, kwam het tot leven en toen begon het geloof te groeien.

4- Het schept geloof

Ten vierde geloof ik dat de Bijbel het Woord van God is, omdat het geloof schept. Romeinen 10:17 zegt: “Zo komt het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van God.” Als we Gods Woord horen, worden er zaadjes in ons hart geplant en begint het geloof te groeien. Jezus wijst hierop in de gelijkenis van de zaaier. De gelijkenis is deze: “het zaad is het Woord van God” (Lucas 8:11). Wanneer het geloof begint te groeien, brengt het ons dichter bij God. “Want iedereen die tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat.” (Hebreeën 11:16). Daarom is het zo belangrijk om Gods Woord te brengen aan ongelovigen of mensen die worstelen met hun geloof.

5. Profetieën voor de toekomst

De vijfde reden is dat de Bijbelse beloften en profetieën voor de toekomst ook waar zijn. Overal om ons heen zien we Bijbelse profetieën voor onze ogen uitkomen. De terugkeer van het Joodse volk naar Israël en het bestaan ​​van de staat Israël is een profetische vervulling van meer dan 67 geschriften (bijvoorbeeld Ezechiël 36:24, Jeremia 16:15). De terugkeer naar Zion is daarom een ​​sterk bewijs dat de Bijbel waar is en nu in vervulling gaat. Bovendien gebeuren er in onze wereld veel profetieën van Ezechiël, Zacharia en vooral het boek Openbaring, waaruit blijkt dat de Bijbel waar is.

De geschiedenis gaat voorbij, maar Gods woord blijft echt voor altijd bestaan”

Jennifer Guetta

De Bijbel overstijgt de tijd en is voor alle generaties. Het gaat over het verleden, het heden en de toekomst. Het is een levend boek dat al meer dan 3000 jaar meegaat en hoewel wetenschappers, geleerden en archeologen hebben geprobeerd het uit elkaar te halen, zijn ze niet in staat geweest om te voorkomen dat Gods woord zich over de hele wereld verspreidde… precies zoals Jezus voorspelde. Ik voel me vereerd dat de Heer me dit geheim heeft laten zien. De geschiedenis gaat voorbij, maar Gods woord blijft echt voor altijd bestaan ​​(1 Petrus 1:24, 25, Mattheüs 24:35, Jesaja 40:8).

Als je iemand kent die moeite heeft om de Bijbel te geloven, stuur hem dan dit artikel en een Bijbel. Bid dat de Heilige Geest hun de kracht van Gods Woord zal openbaren en dat het in hun hart zal worden geplant en hun geloof zal geven. Als je een spiritueel probleem of aanval hebt, begin dan hardop Gods Woord te bidden en de demonen zullen vluchten en Gods glorie zal binnenkomen.

MEER ARTIKELEN IN HET NEDERLANDS

Voor meer informatie over hoe de Bijbel voor mij tot leven kwam, lees mijn boek Lichtinslag, of luister naar mijn podcast: Awestruck Secrets of the Supernatural op Spotify, ITunes, Amazon Music of Google, voor de uitgebreide versie van dit article.