Select Page

Het Bazuinenfeest en Opwekking

De Bijbelse feesten geven niet alleen een profetisch beeld aan van het verleden, heden en toekomst, maar ook een model van opwekking.

HET FEEST VAN DE BAZUINEN IS GEMAAKT OM EEN TIJD TE ZIJN WAARIN HET GELUID VAN DE SHOFAR JOUW GEEST WAKKER MAAKT OM JE KLAAR TE MAKEN VOOR GOD’S GLORIE!

De zeven Bijbelse feesten zijn als eerste door God aan Israël gegeven om te bewaren, maar christenen mogen er aan deelnemen omdat ze deel zijn van de Messias Yeshua-Jezus, en omdat het eeuwige feesten van God zijn. Toen Jezus de eerste keer kwam en de eerste drie feesten vervulde met Zijn leven ging het vooral over God’s redding voor de mensheid. Pinksteren (Shavuot) ging over God’s Geest die neerdaalde op de mens. De laatste drie feesten (die Hij nog zal vervullen) gaan over het inwonen van God’s Glorie. Het eerste feest daarvan is het Bazuinenfeest, waarin er geblazen wordt op de Shofar om het volk wakker te maken uit hun slaap. Het is een lange hete zomer geweest en dit is de tijd om wakker te worden. Ook is het een lange droge zomer geweest door de tijd heen. Het is tijd dat de kerk en Israël wakker worden uit hun slaap.

Alle Bijbelse feesten beginnen met bazuingeschal, maar dit feest is gericht op het wakker maken van God’s volk.

In het Hebreeuws heet het: YOM TERUAH, letterlijk vertaald: “de dag van het wakker makkende bazuingeschal.” Eigenlijk heeft God maar 1 gebod gegeven op dit feest: het luisteren naar het geluid van de Bazuin. In Leviticus 23 staat er: “Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst” (Leviticus 23:24). Ken je geluid van de Ramshoorn? Het klinkt alsof het je ziel doordringt en roept ons diep van binnen.

Het is een soort “Wake up call”. Na een lange droge zomer, hebben we het nodig om wakker te worden voor en nieuwe periode. Natuurlijk kunnen we, door Jezus, altijd in Zijn Glorie. Maar deze roep om wakker te worden heeft God ingesteld om elk jaar te vieren zodat we altijd weten hoe het klinkt, en weten hoe we in Zijn glorie binnenkomen.

In het oude Israël diende het Bazuinenfeest als een soort aankondiging van de binnenkomst van Gods’ aanwezigheid en de komst van de koning. Net als in veel verhalen over koningen, gaat er een bode vooruit om de mensen wakker te schudden en te zeggen: SLA HET ALARM! Opstaan! DE KONING KOMT ER AAN!

Wie is de Koning van deze Glorie dan? Dat vroeg de Psalmist ook. In Psalm 24:7-10 staat er: “Wie is de Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in den strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren! opdat de Koning der ere inga! Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heirscharen, Die is de Koning der ere.”

De koning van Glorie is God zelf die de poort binnenkomt in al Zijn glorie. Yeshua is deel van God en Hij is de Koning der Koningen! De poort is de geestelijke poort van jouw ziel en je hart, en ook de fysieke poort van Jeruzalem in de toekomst.

Het bijzondere van de Bijbelse feesten is dat ze diepe lagen hebben. Ze zijn geschiedenis en profetisch tegelijk. Dat komt omdat in het Hebreeuws de tijd niet lineair is, zoals wij het kennen, maar een cyclus, waardoor alles zich herhaald, door het jaar heen en door de eeuwen heen. Jezus is de alfa en omega, het begin en het einde. Hij leeft en is deel van het feest. Hij is voor alle generaties. De najaarsfeesten geven een model van opwekking aan en tegelijk zijn ze ook profetisch voor de toekomst.

Toen Yeshua-Jezus de eerste keer kwam was Hij een lijdende dienaar die voor ons is gestorven en opgestaan uit de dood. Maar als Hij terug komt dan zal Hij geen dienaar meer zijn! Dan komt Hij als de Koning van Israël (Messiah Ben David), de Koning der Koningen, de Koning van Glorie! Er staat in 1 Thessalonicenzen 4:16 dat als Hij komt, Hij wordt aangekondigd door Bazuingeschal: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.” En in Joel 2:1 staat er: “Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op mijn heilige berg; laat alle inwoners van het land beven van ontzetting: de dag van de HEER komt! Hij is nabij!”

We bidden allemaal om opwekking en willen meer van Gods geest. We bidden om een grote opwekking voor Nederland, Europa, de wereld en Israël. We willen meer van Zijn glorie, maar kunnen we ons ook met Gods tijd synchroniseren? Laat de Koning van Glorie maar komen! Nu en in de toekomst. Op God’s gezette tijd is het Bazuinenfeest de dag om de grote opwekking aan te kondigen!

MEER ARTIKELEN IN HET NEDERLANDS

Bidden voor Opwekking in Nederland: