Select Page

Het mysterie van de Gouden Poort

  • ook gepubliceerd op www.revive.nl 21 juli 2023. Tekst Jennifer Guetta

Vorige week bezocht ik de Gouden Poort in Jeruzalem. Samen met een vriendin liepen we door de Kidron Vallei, langs de Olijfberg en daarna terug omhoog, langs oude stenen en graven naar de poort waar zo veel over is geschreven. De Gouden Poort is in het Hebreeuws ook wel bekend als Sha’ar HaRachamim, de Poort van Genade. Het was de oostelijke poort van de Tweede Tempel en kijkt uit op de Olijfberg. In de Joodse traditie was dit de poort waar de zondebok op Yom Kippur de tempel verliet met de zonden van het volk op zijn hoofd.

De Gouden Poort staat ook bekend als de poort van de Messias, omdat volgens de profetie de “gezalfde” (Messias) op een ezel door deze poort Jeruzalem zal binnengaan (Zacharia 9:9). Deze profetie werd ongeveer 2000 jaar geleden prachtig vervuld door Yeshua-Jezus, toen Hij op een ezel van de Olijfberg naar de Tempel in Jeruzalem reed (Marcus 11:11). Dit gebeurde op de 10e van de Hebreeuwse maand Nisan, de dag dat de lammeren voor het Pesachoffer de tempel binnengingen.

Volgens een andere Joodse traditie verscheen de Shekinah (Goddelijke Aanwezigheid) vroeger door de oostelijke Poort, en zal opnieuw verschijnen wanneer de Gezalfde (Messias) komt (Ezechiël 44:1-3). Veel Joden geloven nog steeds dat wanneer de Messias komt, Hij zal deze poort zal openen en de Glorie van God Jeruzalem zal binnenkomen. De meeste Joden willen begraven worden op de Olijfberg omdat deze tegenover de Tempelberg ligt. Ze geloven dat wanneer de Messias komt, zij een van de eerste mensen zullen zijn die worden opgewekt als de Messias binnenkomt door de Gouden Poort en het Messiaanse Koninkrijk inluidt. Ze weten echter niet dat Hij al een keer is gekomen en ook zal terugkeren (Zach. 14:4; Op. 19:14). Volgens Handelingen 1:11 zal Jezus terugkeren op dezelfde manier waarop Hij op de Olijfberg kwam en dan door de Gouden Poort gaan om in Zijn koninkrijk te regeren. Gods Glorie zal zeker Jeruzalem en de wereld vervullen.

Vandaag is de poort met stenen dicht gemetseld en is er een moslimkerkhof er voor geplaatst. De poort werd gesloten door moslims in 810 na Christus, heropend door de kruisvaarders en weer gesloten door Saladin in 1187 na Christus en door Sultan Suleiman in 1541 na Christus. Er wordt gezegd dat ze de poort sloten omdat ze hadden gehoord over de profetie dat de Messias door deze poort zou komen om Zijn volk te redden. Dus probeerden de moslims de komst van de Messias te stoppen door er opzettelijk een kerkhof voor te leggen. Op deze manier meenden ze te kunnen voorkomen dat Elia er doorheen zou gaan om de Messias aan te kondigen. Elia was priester en priesters mochten niet over buitenlandse begraafplaatsen lopen. Ze wisten niet dat de Messias al een keer was gekomen en dat Hij de dood volledig had verslagen! De dood werd verslagen toen Jezus aan het kruis stierf en op de derde dag weer opstond. Geen kerkhof zal de Messias Yeshua ervan weerhouden Zijn volk te redden. En NIETS kan de Glorie van God tegenhouden om Jeruzalem binnen te komen.

Het mysterie van de Gouden Poort is nog mooier omdat het niet alleen een fysieke poort is, maar ook een geestelijke poort vertegenwoordigt. Toen Jezus de eerste keer kwam, stelde Hij het Nieuwe Verbond in en de Heilige Geest kwam en woonde onder ons. Onze lichamen werden de tempels van de Heilige Geest en de poort naar onze tempel is ons hart. Als de Gouden Poort de belangrijkste toegangspoort tot de Tempel was, dan is deze poort een prachtig symbool van de poort naar ons hart! Het is een fysieke weergave van de deur naar ons hart, en Jezus klopt om binnengelaten te worden. Wanneer we ons hart voor Hem openen, komt de Koning der Glorie binnen en zal Hij met ons dineren. Gods vrede komt in ons.

Zie! Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en met hem dineren, en hij met mij. Openbaring 3:20

Geestelijke deuren
Geestelijke deuren zijn poorten die we kunnen openen voor de Glorie van God of voor de duisternis. In het geestenrijk heeft elke poort toestemming nodig voor iemand om binnen te komen. God heeft ons de vrije wil gegeven om te kiezen voor wie we de deur naar ons hart openen. De toegang tot de poort van ons hart is altijd via toestemming. Jezus klopt zachtjes aan en vraagt om liefdevol binnengelaten te worden. De vijand, de duivel, probeert echter ook binnen te komen en speelt niet eerlijk. Hij verleidt ons en bedriegt ons om toestemming te krijgen om onze tempel binnen te gaan. Daarom moeten we waakzaam zijn aan wie we toestemming geven om in ons hart te komen.

De Gouden Poort is ook een mooie herinnering aan het Exodus-verhaal en hoe God ons redde, uit het fysieke Egypte en ook uit het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. In het Exodus-verhaal lezen we dat toen de tiende plaag voorbij ging, de Israëlieten in hun huizen moesten blijven. Als ze het bloed van het lam op de deurposten van hun huis hadden gesmeerd, ging de dood aan hen voorbij (Exodus 12:13-28). Toen de Messias op Pesach naar Jeruzalem kwam, kwam Hij als lam van God en gaf zijn leven om voor onze zonden te betalen, zodat de geestelijke dood aan ons voorbij kon gaan. Wanneer we Hem aanvaarden als onze Heer en Verlosser, komt het bloed van het lam aan de deurposten van ons hart en zijn we gered. Zijn bloed beschermt ons en reinigt ons en het luidt ook de Glorie van God in! De Koning van Glorie komt en verblijft bij ons.

“Hef uw hoofden op, o gij poorten, en verhef u, gij eeuwige deuren, en de Koning der ere zal binnenkomen. Wie is deze Koning der ere? De Heer sterk en machtig, de Heer machtig in de strijd. Verhef u uw hoofden, gij poorten; hef ze zelfs op, gij eeuwige deuren; en de Koning der ere zal binnenkomen.” Psalm 24:7-10

Ontzagwekkend
Het is ontzagwekkend om onderaan de Gouden Poort te staan, wetende wat daar is gebeurd en wat daar in de toekomst zal gebeuren en wat het geestelijk voor iedereen betekent. Toen we daar rond liepen, merkten we op dat er een rood kleed aan de zijkant van de poort hing! Het was gedrapeerd over een ijzeren installatie. Toeval? Ik denk het niet. Het rode kleed deed me denken aan het bloed van het Lam op de deurposten van ons hart. Moge het bloed van de Messias de poorten van Jeruzalem beschermen, het reinigen en snel de glorie inluiden!

Op een dag zal heel Israël naar Yeshua roepen “Baruch ha Ba Bshem Adonai!” “Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!” In het Hebreeuws is het een oproep om de poorten te openen. Ze zullen naar hem roepen en zeggen dat Hij welkom is om binnen te komen. En als ze dat doen, zal Yeshua met al Zijn glorie komen. Hij zal elke steen en elk graf neerhalen dat de vijand heeft geplaatst om de deur te blokkeren. Zijn heerlijkheid zal de tempel binnengaan en vullen, zowel fysiek als geestelijk. Moge Zijn Glorie spoedig naar Jeruzalem komen en al onze tempels over de hele wereld vullen en redding brengen voor iedereen.

Jij kunt ook de poort van je hart openen en Jezus vragen om binnen te komen. Roep Hem aan en zeg dat Hij welkom is om in je hart te wonen. Hij zal naar je toe komen en alle rotsen, graven en blokkades van je leven afbreken. Hij zal binnengaan met Zijn Glorie en je Zijn ware vrede en vreugde schenken. Om Hem uit te nodigen, klik hier voor een speciaal gebed. https://awestruckbyglory.com/empower/prayers/prayer-accepting-jesus/

Open vandaag de poorten van je hart voor Jezus. Laat de Koning der Glorie binnen!

MEER ARTIKELEN IN HET NEDERLANDS

Engelse Versie van dit Artikel: https://awestruckbyglory.com/the-mystery-of-the-golden-gate/

Jennifer Guetta is een schrijver, spreker en Bijbelse archeoloog die een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had. Ze woont in Israel aan het Meer van Galilea en is directeur van de stichting Plant Hope Israel. Als je meer wilt weten over haar getuigenis kun je het boek lezen Awestruck by Glory/ Lichtinslag. Beschikbaar op www.bol.com en www.Amazon.com.

Ga voor meer informatie, nieuwsbrieven en links naar sociale media naar: www.awestruckbyglory.com  en www.planthopeisrael.com