Select Page

Zijn demonen echt? Kursi en het land van de Gadarenen

Revive20 januari 2023

Aan de andere kant van het Meer van Galilea, langs de oostkust, ligt een kleine berg die herinneringen oproept aan een groot wonder dat 2000 jaar geleden plaatsvond. Het heet Kursi en het is in het Land van Gadarenen. Aan de voet van de heuvel ontdekten archeologen het grootste Byzantijnse klooster in Israël. Het omvat een prachtige kerk uit de 5e eeuw met straten en vestingwerken eromheen. Vanaf de kerk leidt een pad naar een grot met een oude kapel er in. In de Byzantijnse tijd was dit een christelijk bedevaartsoord waar volgens de overlevering de man woonde die bezeten was door een legioen demonen. Het was waarschijnlijk in deze buurt dat Jezus de man bevrijdde van vele demonen en ze in een nabijgelegen kudde zwijnen wierp (Lukas 8:26-39, Mattheüs 8:23-34). De zwijnen renden vervolgens over de heuvel en verdronken in het Meer van Galilea.

Tekst: Jennifer Guetta

Een van de grootste onderdelen van de bediening van Jezus was bevrijding. Overal waar Hij ging, liet Hij de gevangenen vrij en Hij gaf Zijn discipelen het gezag om hetzelfde te doen. Toch ontkennen in de huidige samenleving veel mensen dat demonen bestaan of zijn ze bang om in de bevrijdingsbediening te gaan. Een van de grootste misleidingen van de vijand is dat hij niet bestaat. Ondertussen zien we zoveel hekserij en duisternis om ons heen, in films, boeken, films etc. Zolang we er niet in geloven kan de duivel ons blijven bedriegen.

Voordat ik in Jezus ging geloven, geloofde ik niet in het onzichtbare rijk, totdat op een dag alles veranderde. De duivel klopte op mijn deur en het eerste wat hij zei was: “Het kwaad bestaat niet alleen negativiteit” (zie mijn boek Lichtinslag/Awestruck by Glory). Door te liegen over zijn bestaan wist de vijand ons verzet uit en krijgt hij toegang tot ons leven. Want als we niet in demonen geloven, dan geven we onbewust toestemming aan de duisternis. Tegenwoordig leven veel mensen in ontkenning of hopen ze dat de duisternis vanzelf zal verdwijnen. Het is alsof je je kop in het zand steekt midden in een oorlogsgebied. Als we er niet in geloven, verdwijnen ze niet… in plaats daarvan maakt het ons kwetsbaar.

De Bijbel laat zien dat Jezus geen demonen tolereerde.

Hij deed het tegenovergestelde.

Hij bevrijdde mensen en was niet bang voor de confrontatie.

Dat doet Jezus vandaag nog steeds

 Hij heeft mij ook bevrijd.

Hier zijn tien redenen waarom mensen niet in demonen willen geloven of niet in de bevrijdingsbediening gaan (maar er zijn er waarschijnlijk meer). 

  1. De wetenschap leert mensen niet te geloven in het onzichtbare. De onzichtbare wereld is moeilijk te begrijpen en het accepteren van het bestaan ervan betekent dat we moeten toegeven dat er een grotere macht is. 
  2. Angst voor het bovennatuurlijke is een van de belangrijkste redenen waarom we het bestaan ervan ontkennen. Het is eng en geeft ons het gevoel dat we geen controle hebben over ons leven, vooral niet voor degenen die Jezus niet hebben. 
  3. Sommigen geloven dat demonen alleen in het verleden bestonden en niet meer bestaan. In het boek Openbaring zijn er echter talloze vermeldingen van demonen en Jezus die ze in de eindtijd verslaat. 
  4. Veel christenen willen niet demonen bestrijden omdat ze bang zijn om ze te veel aandacht te geven. Het is waar, we zouden niet onder elke boom een demon moeten zien en we moeten onderscheid maken tussen wat wel en niet demonisch is. Jezus riep ons echter om ze uit te drijven, niet om ze te negeren. 
  5. Ontkenning is misschien wel de grootste reden waarom mensen niet demonen willen bestrijden. Ontkenning komt veel voor bij zowel niet-gelovigen als christenen. Mensen halen demonische dingen in huis of laten kinderen naar duistere shows kijken zoals Harry Potter en Stranger Things. Ze zeggen tegen hun familie en vrienden: “Maak je geen zorgen, het is niet echt.” Ondertussen geven ze, onbewust, de duisternis toegang tot hun huis.
  6. Onder christenen waarschuwen veel mensen voor de bevrijdingsbediening omdat het gevaarlijk zou zijn en fout kan gaan. Mensen hebben in het verleden enge manifestaties meegemaakt en willen dat niet nog een keer meemaken. Ja, we moeten voorzichtig zijn, want bevrijdingsbediening heeft te maken met de zielen van mensen. Maar Jezus gebood ons om mensen vrij te maken.
  7. Sommige mensen geloven dat bevrijding alleen weggelegd is voor een paar uitverkorenen, die de “gave” van bevrijding hebben. Jezus zei echter: “En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven” Markus 16:17 HSV.

Dat was voor alle discipelen! 

  • Genade is nog een reden waarom mensen toestaan dat demonen blijven. Sommigen zeggen: “We zijn al bevrijd door zijn genade en hoeven niets te doen.” Helaas verandert dit het goede in het kwade, waar de Bijbel voor waarschuwt. 
  • Sommigen geloven dat demonen alleen verdwijnen in de aanwezigheid van God en dat we daarom niets hoeven te doen. Het is waar dat demonen de aanwezigheid van God niet prettig vinden, maar Jezus riep ons op om ons gezag te gebruiken, en niet om te zwijgen! 
  • Ten slotte is een veelgebruikt excuus om te zeggen dat het gewoon psychologische, negatieve gedachten of een fysieke aandoening zijn. Het meeste psychologische onderzoek ontkent het bestaan van demonen en denkt in plaats daarvan dat het slechts een fysieke aandoening of een emotioneel trauma is en uiteindelijk gaan ze niet de wortel en oorzaak bestrijden. NIET alles is een demon, maar demonen kunnen ons leven veel meer beïnvloeden dan we beseffen en zonder verlossing gaat het bedrog door.

Jezus zei: “Laat niemand u bedriegen” (zie Mattheüs 24:4). Hiermee gaf Hij aan dat bedrog een van de meest fundamentele tekenen van het einde der tijden zou zijn. Misleiding is een dreiging die de menselijke geest vertroebelt en hun blik afsluit van de onzichtbare wereld naar afhankelijkheid van de fysieke en materiële wereld.

Demonen bij het land van de gardarenen

We weten dat demonen bestaan omdat de Bijbel zegt dat ze bestaan. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt het bestaan van het bovennatuurlijke en van engelen en demonen erkend. Wij weten het ook omdat het een van de belangrijkste bedieningen van Jezus was. Hij deed vele wonderen van bevrijding en dat deden Zijn discipelen ook “en zij dreven vele demonen uit” (Marcus 6:13, Lucas 9:37-43, Marcus 3;15). Hier in Israël hebben we veel van de plaatsen ontdekt waar die wonderen plaatsvonden. Daarnaast zijn er miljoenen getuigenissen van mensen over de hele wereld die demonen hebben meegemaakt. Dit zijn geen gekke mensen, maar normale mensen die ze hebben ontmoet, gevoeld, gezien, gevochten en van hen zijn verlost. Historisch gezien vinden we verhalen over demonen door de geschiedenis heen en cultureel gezien in elke samenleving over de hele wereld. Op elk continent en in elke cultuur vluchten alle demonen als we de naam van Jezus gebruiken.

Als geleerde, die het geestenrijk uit de eerste hand heeft ervaren, bid ik dat we zullen stoppen onszelf voor de gek te houden door te doen alsof ze niet bestaan. Door ze te negeren, krijgen de demonen toestemming en hoeven ze niet te vertrekken en blijven verborgen. We hoeven niet bang te zijn, want Jezus heeft de duisternis al verslagen en door Zijn bloed kunnen we bevrijd worden. “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Johannes 3:8b, HSV). Heb geloof en weet dat Jezus echt is en uit de dood is opgestaan. Hij kwam om de duisternis te vernietigen en Hij leeft. 

Jesus bevrijd nog steeds mensen, gisteren, vandaag en voor altijd.

Jezus riep ook Zijn discipelen om Hem te volgen en te doen zoals Hij deed. “En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.”Mattheüs 10:1 HSV. Dat is vandaag de dag nog steeds actueel. Kunnen we genoeg op Hem vertrouwen om onze autoriteit te kennen en te gaan doen wat Hij ons heeft opgedragen? In plaats van de duisternis te tolereren en het bestaan ervan te ontkennen, moeten we ons gezag gebruiken en duisternis verdrijven.

In dit tijdperk van bedrog bid ik dat christenen zullen weten wie ze zijn in Christus. Er zijn veel mensen die nog steeds gebonden zijn door de duisternis. Ze hebben onze hulp nodig! Ga de gevangenen vrijlaten. “Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets” Mattheüs 10:7-8 HSV.

Voor meer informatie over dit onderwerp ga naar: 

Of Engelse versie: https://awestruckbyglory.com/are-demons-real-proof-from-the-other-side-of-the-sea/